Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Organizace výuky první týden v září 2017

4. 9. 2017 – Slavnostní zahájení školního roku

1. ročník

  • 7:45 setkání ve třídě s třídní učitelkou, ředitelkou školy, se zástupci obecních úřadů a s ostatními hosty (srdečně vítáme rodiče; budova školy otevřena od 7:25); 
  • 8:30 zakončení prvního školního dne

2. - 9. ročník

  • 7:45 setkání v kmenových třídách s třídními učiteli (budova školy otevřena od 7:25)
  • 8:30 zakončení prvního školního dne

Informace k objednávkám stravy získáte přímo v jídelně  

Dále informujeme, že JÍDELNA NENÍ SOUČÁSTÍ NAŠÍ ŠKOLY (jedná se o náhradní stravování) a v případě dotazů je třeba obracet se přímo na paní Jiřinu Petrlíkovou (tel. č. 313582347).

5. 9. 2017

  • 1. - 9. ročník do 11:20 (v kmenových třídách s třídními učiteli), přezůvky (podepsané a sáček na jejich uložení), psací potřeby, sešit na poznámky, tašky (budou rozdávány zaplacené balíčky sešitů, ŽK), popřípadě i jiné pomůcky určené třídním učitelem

od 6. 9. 2017 probíhá výuka podle rozvrhu

7. 9. 2017 se konají třídní schůzky I., II., IV. a VI. třídy (od 15:00 v kmenových třídách)

Plakátek

Č. j.:  96/17

Datum: 12. 4. 2017

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Kolešovice, okres Rakovník od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2017/2018          2/2017/2018         3/2017/2018          4/2017/2018          5/2017/2018          6/2017/2018

7/2017/2018          8/2017/2018          9/2017/2018          10/2017/2018       11/2017/2018       12/2017/2018

13/2017/2018       14/2017/2018       15/2017/2018       16/2017/2018       17/2017/2018       18/2017/2018

19/2017/2018       20/2017/2018       21/2017/2018       22/2017/2018       23/2017/2018       24/2017/2018

25/2017/2018       26/2017/2018       27/2017/2018       28/2017/2018       29/2017/2018

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské škola Kolešovice, okres Rakovník ke krajskému úřadu Středočeského kraje.

Podpis a datum podpisu ředitele školy: PaedDr. Vladimíra Hartmannová, 12. 4. 2017

Datum zveřejnění rozhodnutí: 12. 4. 2017

 

Financování asistentů pedagoga pro děti

Škola obdržela na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. MSMT-738-2/2017-1 ze dne 8. 2. 2017 finanční prostředky pod účelovým znakem 33457 na účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky v rámci rozvojového programu "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden-srpen 2017".

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se bude konat v pátek 7. dubna 2017 od 12 do 17 hodin.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2017 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky. Rodiče, kteří uvažují, že budou pro své dítě žádat o odklad začátku povinné školní docházky, musí tuto žádost podat v době zápisu a rovněž v době zápisu doložit doporučení školského poradenského zařízení a posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mladší děti budou přijaty za následujících podmínek:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Děti se dostaví k zápisu v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce dítěte, který s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz.

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace