ZŠ a MŠ Kolešovice

okres Rakovník

O škole

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Kolešovice. Součástí právního subjektu je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna - výdejna v MŠ.

ZŠ a MŠ Kolešovice

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Poskytování poradenských služeb na školách se řídí vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Školní poradenské pracoviště je přímo podřízeno řediteli školy, vedoucím ŠPP je výchovný poradce.

Poradenské služby škola poskytuje žákům, zákonným zástupcům (ti poskytují souhlas s nabídkou služeb žákovi) a pedagogickým pracovníkům.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Pracovníci poskytující služby Poradenské služby budou zajišťovat tito pracovníci školy:

 • výchovný – kariérový poradce
 • školní metodik prevence
 • třídní učitelé
 • učitelé výchov


Pracovní náplň poradenských pracovníků

Mgr. Markéta Sabová  – výchovné a kariérové poradenství  
Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb.  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenská činnost se zaměřuje na pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, vyhledávání žáků, kteří potřebují zvláštní pozornost ve vzdělávání a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky, zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání žáků, spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování služeb kariérového poradenství těmto žákům.

V oblasti metodické a informační zprostředkovává metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, s přípravou a vyhodnocování plánu pedagogické podpory, nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod.

Výchovný – kariérový poradce předává pedagogickým pracovníkům odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dokumentací, kterou si výchovný – kariérový poradce vede, dokládá rozsah a obsah jeho činnosti, navržená a realizovaná opatření. Soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči poradenských zařízení a zajišťuje je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

Mgr. Ladislav Fukárek – školní metodik prevence
Náplň práce školního metodika prevence je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb.  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, např. koordinuje tvorbu, kontrolu a vyhodnocení minimální preventivní program školy, koordinuje realizaci aktivit školy při projevech rizikového chování, metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy, individuálně a skupinově pracuje s žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělání, koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy.

Školní metodik prevence vykonává informační a poradenské např. zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového chování, prezentuje výsledky preventivní práce školy, vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování. Vede písemnou dokumentaci, evidenci a administrativu související se standartními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Provádí vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikovým chováním, spolupracuje s rodiči a třídními učiteli těchto žáků. Ve spolupráci s třídními učiteli se podílí při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování.

Adresa

Základní škola
a Mateřská škola Kolešovice,
okres Rakovník
Kolešovice 235, 270 02 Kolešovice
IČO: 70946060

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Zuzana Krýsová
E-mail: krysova@zskolesovice.cz
Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jana Veselá
E-mail: vesela@zskolesovice.cz

Kontakty

Telefon: +420 313 582 295
E-mail: info@zskolesovice.cz
Datová schránka: tmhmegn
Bankovní spojení: KB Rakovník
51-8438600277/0100

Právní informace

 • GDPR
 • Odkazy pro rodiče