Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Aktuality

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021 

 • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 se oproti současnosti ve Středočeském kraji mění následující:

V mateřských školách

 • se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí).

V základních školách

 • se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit)

Rozdělení tříd k rotační prezenční výuce

1. skupina – od 3. 5. 2021 – 4., 5., 6., 7. třída  (2. skupina povinně distančně)

2. skupina – od 10. 5. 2021 – 1., 2., 3., 8., 9. třída  (1. skupina povinně distančně)

 • žáci jsou po celou dobu pobytu ve škole povinni nosit alespoň chirurgickou roušku

Školní jídelna
Žáci, kteří budou na prezenční i distanční výuce se musí k odběru stravy přihlásit.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově:


V mateřských školách

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

V základních školách

 • žákům 1. stupně ve škole, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit)

Rozdělení tříd k rotační prezenční výuce

1. skupina – od 12. 4. 2021 – 1., 2., 3. třída

2. skupina – od 19. 4. 2021 – 4., 5. třída

 • Ve školních družinách žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

 


 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřské škole
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Základní školy poskytují těmto žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Žáci 1. a 2. ročníku od 1. 3. 2021 přecházejí na povinnou distanční výuku, která bude realizovaná podle pokynů třídních učitelek.

OŠETŘOVNÉ: podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 25. února 2021 upravuje používání ochranných prostředků dýchacích cest takto: 

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt v prostorách školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 95%, dle příslušných norem (např. FFP2/KN95),
 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek dle příslušné normy.

Do dne 28. února 2021 lze místo uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. 1. 2021 

Je povolena osobní přítomnost:

 • Žáků 1. a 2. ročníku
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole  
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost
 •  Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
 • Distanční výuka bude dále probíhat denně podle rozvrhu (s malými úpravami) prostřednictvím systému Škola OnLine, Microsoft Office 365 (Teams, e-mail) a je povinná. Žáci, kteří se nemohou zúčastnit online výuky, si vyzvednou učivo ve škole (po dohodě s třídním učitelem).

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Na základě vládního rozhodnutí budou mít všichni žáci základních škol 21. a 22. prosince 2020 volno, o které se jim prodlouží vánoční prázdniny. Rodiče mohou na tyto dva dny žádat o ošetřovné.

Od 4. ledna 2021 bude výuka na 2. stupni v souvislosti s pokračující střídavou výukou 6. - 8. ročníku organizována takto:

 • týden od 4. 1. 2021: 7. ročník a 9. ročník prezenčně, 6. ročník a 8. ročník distančně
 • týden od 11. 1. 2021: 6. ročník, 8. ročník a 9. ročník prezenčně, 7. ročník distančně
 • dále se budou třídy pravidelně střídat

Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020 

 • Je povolena osobní přítomnost: 

- žáků 1. stupně základních škol 

- žáků 9. ročníků základních škol 

- žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

 • Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole
 • Třídy 6. – 8. ročníku jsou rozděleny do dvou skupin. 1. skupina (6. ročník, 8. ročník + 9. ročník), 2. skupina (7. ročník + 9. ročník)
 • 1. týden od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 – 1. skupina (6. ročník, 8. ročník + 9. ročník) – prezenčně, 7. ročník – distančně
 • 2. týden od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 – 2. skupina (7. ročník + 9. ročník) – prezenčně, 6. ročník, 8. ročník - distančně 
 • Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku se povinně vzdělávají distančně.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) 
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání)
 • Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny
 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

 


Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Školní družina je v provozu.
 • Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, kromě doby konzumace oběda.
 • Pro žáky 3. – 9. ročníku pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 2. 11. 2020.

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. 

-       provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole 

-       provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na tomto zájmovém vzdělávání 

Distanční výuka bude dále probíhat denně podle rozvrhu (s malými úpravami) prostřednictvím systému Škola OnLine, Microsoft Office 365 (Teams, e-mail) a je povinná. Žáci, kteří se nemohou zúčastnit online výuky, si vyzvednou učivo ve škole (po dohodě s třídním učitelem).


Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020. 

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. 

-       provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Nově tedy uzavření obou stupňů. 

-       provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na tomto zájmovém vzdělávání.

Od 14. 10. do 30. 10. 2020 je prezenční výuka zrušena. 

Distanční výuka bude probíhat denně podle rozvrhu (s malými úpravami) prostřednictvím aplikace Škola on-line a je povinná. Žáci, kteří se nemohou zúčastnit online výuky, si vyzvednou vždy v pondělí, středu, pátek učivo ve škole (po dohodě s třídním učitelem).

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky stanoví jako volné dny

Žáci by se tedy měli do školy vracet po podzimních prázdninách (29. 10. a 30. 10.) v pondělí 2. 11. 2020.


Krizová opatření vlády 

V návaznosti na usnesení vlády platí od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 (včetně) následující opatření

 • 1. stupeň - pokračuje ve vzdělávání stejným způsobem.
 • 2. stupeň - zavádí se střídavá výuka. 

Od 12. 10. do 16. 10. 2020 se vzdělává prezenčně 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník distančně.

Od 19. 10. do 23. 10. 220 se vzdělává prezenčně 8. a 9. ročník, 6. a 7. ročník distančně.

 • Distanční výuka bude probíhat denně podle rozvrhu (s výjimkou 13. 10. – ředitelské volno) prostřednictvím aplikace Škola on-line a je povinná. Žáci, kteří se nemohou zúčastnit online výuky, si vyzvednou v úterý práci ve škole (po dohodě s třídním učitelem).
 • Výuka plavání je ve výše uvedeném období zakázána.                         
 • 26. 10. a 27. 10 2020 jsou stanoveny jako volné dny.

Povinnost nošení roušek

S účinností od pátku 18. září 2020 se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol.

Zákaz se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení mimo jejich společné prostory a také například na tělesnou a hudební výchovu. 

Žádáme rodiče, aby vybavili každého žáka dvěma rouškami a sáčkem na odkládání roušek.

Povinnost nošení roušek platí i pro rodiče a další návštěvníky školy.   

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O AKTUALIZACI MANUÁLU K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021 VZHLEDEM KE COVID-19_rozšířený.pdf


OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

 • Činnost školy probíhá v plném rozsahu, prohlášení o bezinfekčnosti se od žáků nevyžaduje.
 • Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách a v odděleních školní družiny.

Hygienická pravidla

 • Dávkovače s prostředky k dezinfekci rukou jsou umístěny u vstupu do školy, na toaletách, v učebnách a v dalších prostorách školy.
 • Po příchodu do školy si každý žák umyje ruce mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou. Zásady důkladné hygieny rukou dodržuje po celou dobu pobytu ve škole

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Škola je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví)
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto příznakům věnovat pozornost.
 • Pokud budou u žáka patrné příznaky infekčního onemocnění, škola kontaktuje zákonného zástupce a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka a o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Postup školy v případě výskytu onemocnění covid-19 u žáka

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření a. Škola musí dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 • Škola bude informovat o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a zřizovatele.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat.

        Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budov školy a školských zařízení bude omezen.

 

Informace k zahájení školního roku

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku (do 8.30)

2. 9. Třídnické hodiny (do 11.20)

3. 9. Vyučování dle rozvrhu (do 11.20)

4. 9. Vyučování dle rozvrhu


MANUÁL K PROVOZU ŠKOL OD ZÁŘÍ

Praha, 18. srpna 2020 - Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky.  Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

Manuál k provozu škol
Přílohy k manuálu - letáky
Doporučení ČŠI pro školy
Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace